Home / روتور و استاتور مونو پمپ

روتور و استاتور مونو پمپ

روتور و استاتور مونو پمپ

روتور و استاتور چیست و چگونه کار می کند؟

دنیای روتورها و استاتورها (پمپ های پیچ)

پمپ های استاتور روتور پمپ های حفره ای پیشرفته هستند که یک نوع پمپ جابجایی مثبت هستند و همچنین به عنوان یک پمپ غربالگری شناخته می شوند. روتور، که معمولا از فلز مقاوم در برابر سایش ساخته شده است، اتاق های انتقال را در قسمت داخلی استاتور ایجاد می کند. این محفظه های انتقال به جلو در جهت انتقال به عنوان روتور چرخش است. نتیجه یک جریان پیوسته پیوسته است. استاتور و روتور به طور خاص برای کاهش حداقل هزینه استفاده می شود.

ظرفیت انتقال و فشار پایدار از طریق تعدادی از پارامترها به دست می آید. به عنوان مثال، اندازه، خارج از مرکز و زمین، عوامل مهم برای انواع مختلف پمپ هستند. منحنی مشخصه یک پمپ پیچ، ویژگی های آن را به وضوح نشان می دهد. برای این، یک پمپ به صورت مصنوعی با سرعت خاصی بارگذاری می شود. مقدار مواد حمل و نقل برای هر مرحله فشار اندازه گیری می شود.

منوپمپ آرمان 189_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor/Stator D5-2,5 Set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks

منوپمپ آرمان 188_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

D6-3 Rotor/Stator Set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 333_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator Set D7-2,5

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 231_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Stator UE355 / U355

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

1 week

منوپمپ آرمان 232_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Stator Ü45/7

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 233_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Ü45/7

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 235_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor UE355 / U355

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks

منوپمپ آرمان 272_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator Set D5 (long)

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks

منوپمپ آرمان 289_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator Set “Drill” – D6-3

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 290_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator 2L6 maintenance free

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 291_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator 2L6 with integrated clamp

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 303_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator Set UE355 / U355

Please register to see the price.

VAT excl. excl. Shipping costs

3-4 days

 

Rotor Stator Set UE 45/7

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 327_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator Set R7-1,5

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks

منوپمپ آرمان 330_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator 2L88 set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 331_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor Stator D5 short (D8-1,5)

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 332_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Stator D8-2 with integrated clamp

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

3-4 days

منوپمپ آرمان 185_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

2L6 Rotor Stator Set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks

منوپمپ آرمان 187_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Speedy MP Rotor Stator Pump Set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

1 week

منوپمپ آرمان 191_0 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

Rotor/StatorD4 FH Set

Please register to see the price.

19 % VAT plus. excl. Shipping costs

2 weeks
Show 1 to 20 (of in total 35 products) Sites:  1  2  [next >>]

منوپمپ آرمان 1 روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

 The world of Rotors und Stators (Screw pumps)

Rotor Stator pumps are progressive cavity pumps, which are a type of positive displacement pump and are also known as an eccentric screw pump. The rotor, which is generally made of highly wear-resistant metal, forms conveying chambers on the inner side of the stator. These conveying chambers are pushed forward in the direction of conveying as the rotor rotates. The result is a continuous conveying current. Stator and rotor are specially coordinated to reduce wear to a minimum.

Conveying capacity and a stable pressure are achieved via a number of parameters. For example, size, eccentricity and pitch are important factors for various pump types.The characteristic curve of a screw pump illustrates its properties more clearly. For this, a pump is loaded artificially at a specific speed. The amount of material being transported is measured for each pressure stage.

Progressive Cavity Pump Parts

Why Buy Liberty Parts?

Liberty Process Equipment offers in stock replacement progressive cavity pump parts to fit *Seepex© brand Series BN and MD series Progressing Cavity Pumps.

We have many of the most popular available sizes of rotors, stators, coupling rods, joint kits, seals, and other spares for all your specific pumping applications to keep your *Seepex© pumps up and running and to minimize unnecessary downtime due to manufacturing lead times.

منوپمپ آرمان seepex-rotors روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR  All Liberty Process progressive cavity pump parts are manufactured and tested utilizing the highest quality steel and rubber materials for long-lasting service.

منوپمپ آرمان seepex_pump_parts روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR  Our 30 years of experience with progressive cavity pumps and spare parts, competitive pricing, on-time deliveries, and reliable and long-lasting pump products gives us a competitive edge in offering our customers the best value.

Currently, Liberty Process Equipment carries progressive cavity pump parts for two of the most popular *Seepex© Series Pumps. Series BN and Series MD.

منوپمپ آرمان seepex-progressive-cavity-pump-parts روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR

*Seepex© N Series: The *Seepex© BN Series and MD pump is well recognized and widely used progressing cavity pump. Liberty Process Equipment stocks rotors, stators, coupling rods, joint kits, and other spares to fit most sizes of this series. We stock the sizes of 005 through 70, we stock gearing in 6L, 6 and 12 geometries.

Rotors are stocked in hard chrome plated tool steel and 316 stainless’s steel and stators are stocked in buna-nitrile rubber (NBR) and Viton. Coupling rods are stocked in 316 stainless steel, and cover sleeves are stocked in NBR. Other materials are available such as: Viton, EPDM, Hypalon, natural rubber, and others.

*Seepex© D Series: The MD Series and MD Pump from *Seepex© is designed for small flows. We stock rotors, stators, coupling rods, joint kits, mechanical seals, and other spares to fit most sizes of this series. Rotors and coupling rods and all other wetted metal parts are stocked in 316 stainless steel. Stators and universal joint cover sleeves are stocked in Viton. Special rotor and stator materials are available upon request.

*Liberty Process Equipment is not a distributor for or affiliated in any way with Seepex, Inc. Any name, brand, model or part number used here is solely for identification purpose. *Seepex® is a registered trademark of *Seepex©, Inc.

 

Części zamienne do pomp śrubowych. Pompy śrubowe

منوپمپ آرمان czesci-zamienne-pompy-srubowe روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR  All-Pumps jest firmą, której domeną działania jest dobór i dostawa pomp przemysłowych wszystkich typów.

Prowadzimy obsługę serwisową pomp. Dostarczamy części zamienne do wszystkich typów pomp, w tym części do pomp Allweiler®, Netzsch®, Seepex® i wielu innych.

Pompy śrubowe są rotacyjnymi pompami wyporowymi. Przepływ cieczy  wywołany jest wyparciem cieczy z pompy przez obracający się rotor względem nieruchomego statora.

Dzięki bardzo dobrym własnościom samozasysającym, łagodnemu, prawie bezpulsacyjnemu przepływowi cieczy przez pompę oraz bezzaworowej konstrukcji  dają możliwość przenoszenia cieczy o bardzo dużej lepkości i gęstości bez zniszczenia struktury produktu.

Pompy śrubowe można spotkać we wszystkich gałęziach przemysłu przy najbardziej wymagających aplikacjach.

Pompy śrubowe – najważniejsze cechy użytkowe

tłoczenie cieczy o dużej lepkości i gęstości,

tłoczenie cieczy zawierających ciała stałe,

bardzo dobre zdolności do samozasysania,

pompy śrubowe nie niszczą struktury pompowanego produktu,

odporność na ścierne działanie cieczy,

wydajność proporcjonalna do prędkości obrotowej,

wydajność niezależna od ciśnienia tłoczenia.

duże ciśnienie tłoczenia,

możliwość precyzyjnego dozowania,

Pompy śrubowe – kluczowe zastosowania

منوپمپ آرمان pompa-srubowa-xs روتور و استاتور مونو پمپ محصولات پمپ مونوپمپ منوپمپ منو پمپ آرمان لوب پمپ روتورو استاتور روتور و استاتور مونو پمپ روتور منو پمپ روتور استاتور منو پمپ استاتور STATOR ROTOR  Zastosowania pomp śrubowych obejmują zarówno przetwórstwo produktów spożywczych i produkcję żywności, gdzie wymagana jest pełna higieniczność pompy, jak również typowe zastosowania przemysłowe.

Pompy śrubowe w wykonaniach sanitarnych są stosowane w następujących branżach:

Przemysł spożywczy: mleko, jogurt, śmietana, sery, oleje, mielone mięso, pasztet, pulpy owocowe i warzywne, dżem i konfitury, półprodukty cukiernicze, ciasto, czekolada, nadzienia, sosy i przyprawy, masa lodowa, chrzan, musztarda, ketchup, przeciery.

Browary i gorzelnie: zacier, syrop glukozowy, brzeczka drożdżowa,

Przemysł kosmetyczny: mydło, szampon, detergenty, kwasy i zasady, pasty i kremy.

Zastosowania przemysłowe pomp śrubowych to:

Przemysł chemiczny: detergenty, emulsje, lateks, dyspersje, żywice, mleczko wapienne, ługi i kwasy

Przemysł petrochemiczny: ropa, parafina, paliwa i uszlachetniacze do paliw

Przemysł maszynowy: oleje, popłuczyny, emulsje

Ochrona środowiska: pompowanie osadów i szlamów, zasilanie pras filtracyjnych i wirówek, koagulanty i flokulanty, odbiór suchych szlamów po urządzeniach odwadniających

Garbarnie: żelatyna, skrawki, garbniki, prasy filtracyjne

Przemysł ceramiczny: szlamy ceramiczne, napełnianie pras filtracyjnych

Budownictwo: odwadnianie placów budów, pompowanie zaprawy, cementu i kolorantów

Przemysł stoczniowy: wody zęzowe, popłuczyny po myciu zbiorników

Przemysł farb i lakierów: dyspersje, pigmenty, żywice, farby wodne

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس